طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

تعرفه سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت |

چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ منجی مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

ست اداری:ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد.پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی
 • A4 دقیق (۲۹.۷*۲۱)
 • A4 کوچک (۲۹*۲۰)
 • A5 دقیق (۱۴.۸*۲۱)
 • A5 کوچک (۱۴.۵*۲۰)
 • یادداشت A6
سربرگ | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذتیراژنوع چاپ۹ روزه۴ روزهیکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۸۸.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰—–
دورو۱۴۰.۰۰۰۱۸۴.۰۰۰—–
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عددیکرو۱۱۰.۰۰۰۱۵۴.۰۰۰۱۶۴.۰۰۰
دورو۱۶۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰۲۲۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عددیکرو۱۹۲.۰۰۰۲۷۲.۰۰۰—–
دورو۲۴۰.۰۰۰۳۲۰.۰۰۰—–
تحریر ۱۰۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۱۱۶.۰۰۰—–—–
دورو۲۰۰.۰۰۰—–—–
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۱۷۰.۰۰۰—–—–
دورو۲۰۴.۰۰۰—–—–
سربرگ | سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذتیراژنوع چاپ۹ روزه۴ روزهیکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۷۰.۰۰۰۹۲.۰۰۰—–
دورو۱۰۲.۰۰۰۱۲۲.۰۰۰—–
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عددیکرو۹۰.۰۰۰۱۱۶.۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
دورو۱۲۶.۰۰۰۱۴۸.۰۰۰۱۷۶.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عددیکرو۱۶۲.۰۰۰۱۹۴.۰۰۰—–
دورو۱۹۶.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰—–
سربرگ | سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذتیراژنوع چاپ۹ روزه۴ روزهیکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۴۴.۰۰۰۶۰.۰۰۰—–
دورو۷۰.۰۰۰۹۲.۰۰۰—–
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عددیکرو۵۵.۰۰۰۷۷.۰۰۰۸۲.۰۰۰
دورو۸۰.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰۱۱۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عددیکرو۹۶.۰۰۰۱۳۶.۰۰۰—–
دورو۱۲۰.۰۰۰۱۶۰.۰۰۰—–
تحریر ۱۰۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۵۸.۰۰۰—–—–
دورو۱۰۰.۰۰۰—–—–
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۸۵.۰۰۰—–—–
دورو۱۰۲.۰۰۰—–—–
سربرگ | سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذتیراژنوع چاپ۹ روزه۴ روزهیکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۳۵.۰۰۰۴۶.۰۰۰—–
دورو۵۱.۰۰۰۶۱.۰۰۰—–
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عددیکرو۴۵.۰۰۰۵۸.۰۰۰۷۰.۰۰۰
دورو۶۳.۰۰۰۷۴.۰۰۰۸۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عددیکرو۸۱.۰۰۰۹۷.۰۰۰—–
دورو۹۸.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰—–
سربرگ | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذتیراژنوع چاپ۹ روزه۴ روزهیکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عددیکرو۱۷.۵۰۰۲۳.۰۰۰—–
دورو۲۵.۵۰۰۳۰.۵۰۰—–
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عددیکرو۲۲.۵۰۰۲۹.۰۰۰۳۵.۰۰۰
دورو۳۱.۵۰۰۳۷.۰۰۰۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عددیکرو۴۰.۵۰۰۴۸.۵۰۰—–
دورو۴۹.۰۰۰۵۷.۵۰۰—–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی سربرگ

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی
 • پاکت نامه ملخی
 • پاکت A5
 • پاکت A4
 • پاکت A3
پاکت نامه | سایز بسته ۱۱×۲۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذتیراژ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۰۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عدد۱۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عدد۲۸۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۱۱۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۱۹۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۳۶۲.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۳۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۳۹.۰۰۰
پاکت A5 | سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذتیراژ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۳۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عدد۱۹۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عدد۳۶۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۱۴۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۲۲۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۴۷۳.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۶۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۱۷۸.۰۰۰
پاکت A4 | سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذتیراژ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۲۵۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۲۰۰۰ عدد۳۶۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم۵۰۰۰ عدد۶۷۵.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۲۶۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۴۲۸.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۸۵۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۲۶۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۳۳۲.۰۰۰
پاکت A3 | سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذتیراژ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۵۷۵.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم۱۰۰۰ عدد۶۲۵.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت منجی گرافیک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی پاکت

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی
 • فرم شماره ۱
 • فرم شماره ۲
 • فرم شماره ۳
 • فرم شماره ۴

سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم۵۳۰.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم۵۳۰.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم۴۵۰.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم۵۰۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم۵۶۵.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم۵۳۰.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت منجی گرافیک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی پاکت و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

تعرفه طراحی تراکت
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت پاکت و سربرگ ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد می باشد.کلیت طــرح و رنگ طبق طرح انتخابی                          می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد.
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.                                      امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی منجی)

 

طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شاید براتون جالب باشه !!

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی
چاپ کارت پرسنلی و شناسایی

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی،کارت تردد،کارت عضویت،کارت باشگاه ها،کارت هوشمند،کارت پارکینگ،کارت تخفیف و …

کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف
کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف

چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت
چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت

چاپ سربرگ در اصفهان|طراحی کاتالوگ در اصفهان|چاپ کارت ویزیت در اصفهان|

طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری
طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری

انواع بج سینه فلزی،قیمت بج فلزی|بج پلاستیکی|بج کت|بج لباس

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته
چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته

مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت شیشه ای

طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

چاپ بج سینه
چاپ بج سینه

ساخت و تولید بج سینه رسانه آرتیمان اصفهان

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶
چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان
امروز، دیروز نیست!

تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷
تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷

دانلود تقویم لایه باز ۱۳۹۷
کاملا لایه باز و قابل ویرایش

کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

صفحه اختصاصی کانون تبلیغات منجی شماره ۵

چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ
چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه بیمه معلم

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولد بج سینه نیوشا نیک

طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان
طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه برش لیزری

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید انواع بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه اسان صعود صنعت

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

نمونه کار بج سینه در اصفهان

طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی
طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه

طراحی بسته بندی رنگ هنری

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی زعفران نیایش

چاپ بسته بندی رنگ هنری
چاپ بسته بندی رنگ هنری

طراحی و چاپ بسته بندی رنگ های هنری Asen

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فروری

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ و طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان|طراحی تراکت

طراحی تراکت مبل آنتیک
طراحی تراکت مبل آنتیک

طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ تراکت
طراحی و چاپ تراکت

طراحی و چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ اوراق داری
طراحی و چاپ اوراق داری

چاپ سربرگ|چاپ کاتالوگ| بروشور| سربرگ|کارویزیت

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

طراحی سربرگ|کارت ویزیت|بروشور|کاتالوگ

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل

طراحی بسته بندی در اصفهان|چاپ بسته بندی در اصفهان|بسته بندی اجیل

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوگ|چاپ کاتالوگ|طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان
طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت مهندسی مشاور ایمن اندیش پارس|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی کاتالوگ
طراحی کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوک در اصفهان|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی بروشور|چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی و چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان
طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی|مرکز تخصصی چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی پیکسل|چاپ پیکسل
طراحی پیکسل|چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|طراحی پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

طراحی و چاپ پیکسل
طراحی و چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|پیکسل تبلیغاتی|پیکسل فوری|پیکسل مذهبی

طراحی و چاپ کارت پرسنلی
طراحی و چاپ کارت پرسنلی

کارت پرسنلی در اصفهان|طراحی کارت پرسنلی|چاپ کارت پرسنلی

چاپ کارت پرسنلی در اصفهان|کارت شناسایی|چاپ کارت گارانتی|چاپ کارت pvc در اصفهان
طراحی و چاپ کارت شناسایی

طراحی و چاپ کارت پرسنلی در اصفهان

تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|

اتیکت سینه در تهران|اتیکت سینه در اصفهان| اتیکت سینه در مشهد|

بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان
بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان

بج سینه|نشان سینه|ساخت بج سینه در اصفهان|بج سینه فلزی|

بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
کارت سلفون مخملی(جدید)
کارت سلفون مخملی(جدید)

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

کارت پرسنلی اختصاصی
کارت پرسنلی اختصاصی

طراحی و چاپ حرفه ای کارت پرسنلی

نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه