تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

لیست قیمت فاکتور و قبض

چاپ فاکتور|طراحی فاکتور|قیمت چاپ فاکتور|چاپ فاکتور ارزان|چاپ فاکتور اصفهان|چاپ فاکتور ارزان در اصفهان|چاپ برگه فاکتور|چاپ فاکتور تک رنگ

طراحی و چاپ فاکتور در اصفهان

فاکتور برگه یا سندی است که توسط فروشنده به خریدار برای ثبت خریدی با ثبت قیمت های توافق شده، می باشد. چاپ فاکتور اغلب روی کاغذهای کاربن لس و غیر کاربن لس و در سایزهای A4 , A5 ، B4 , B5 انجام می شود. از دیگر عواملی که در چاپ فاکتور فوری یا فاکتور رسمی و مالیاتی مهم است، میتوان به چاپ فاکتور سیاه و سفید و چاپ فاکتور رنگی و برجسته بودن فاکتور های مالیاتی اشاره کرد.

نکته: دقت داشته باشید حداقل مقدار سفارش فاکتور یا قبض ۱۰۰۰ شماره سریال می باشد.

لازم به ذکر است زمان تحویل ذکر شده زمان چاپ بوده در صورت نیاز به طراحی به این زمان اضافه خواهد شد.

لیست قیمت چاپ فاکتور

قبض ۱۰۰۰ عدد ۳۰۰۰ عدد ۶۰۰۰ عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرمی (تک نسخه ای) ۵۰۳,۰۰۰ تومان ۸۸۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض دو برگی (کاربن دار) -------- ۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۳۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض سه برگی (کاربن دار) -------- ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۳,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض ۳۰۰۰ عدد ۶۰۰۰ عدد ۹۰۰۰ عدد زمان تحویل
قبض دوبرگی ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض سه برگی ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۲,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۵۶۷,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۹,۰۰۰ تومان ۴,۵۲۳,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۸۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۳,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۳,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۱,۰۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۰۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۶۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۷۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۹۵۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۴,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۳۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۷۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۱,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۳,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۱,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۸۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۳,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۸۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۸۳,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۹,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۳,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۹,۰۰۰ تومان ۵,۵۱۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۸۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۳,۰۰۰ تومان ۳,۳۱۱,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان ۳,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۷,۰۷۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۷,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۹,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۱,۵۱۱,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان ۵,۴۷۱,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
فاکتور ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۱,۸۱۹,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۱,۰۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B4) - 24*34) ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز B5) - 17*24) ۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۵,۰۳۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
هزینه طراحی فاکتور
نوع طراحی قیمت
طراحی فاکتور سیاه و سفید ۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور رنگی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه


×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟