تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

قیمت چاپ فاکتور

تعرفه چاپ فاکتور کاربن لس (NCR)
  • تک رنگ مشکی
  • تک رنگ سرمه ای
  • دو رنگ قرمز و مشکی
  • چهاررنگ
فاکتور | تک رنگ مشکی | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۴ برگی
A6 ——— ——— ———
A5 ۴۱۶,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰
A4 ۸۱۹,۰۰۰ ۱,۲۲۲,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
A3 ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
B6 ——— ——— ———
B5 ۵۴۶,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
B4 ۱,۰۹۲,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۰۰۰ ۲,۰۰۲,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۴ برگی
A6 ۴۸۱,۰۰۰ ۶۷۶,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰
A5 ۸۱۹,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
A4 ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
A3 ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰
B6 ۵۸۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۰۰
B5 ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۰۰ ۲,۱۳۲,۰۰۰
B4 ۲,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۹۶۴,۰۰۰ ۴,۲۶۴,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۴ برگی
A6 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰
A5 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰
A4 ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰
A3 ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۹۰,۰۰۰
B6 ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
B5 ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
B4 ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۸,۹۷۰,۰۰۰

فاکتور | تک رنگ سرمه ای | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۴۴۲,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
A4 ۸۴۵,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
A3 ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۲,۴۰۵,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۵۷۲,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
B4 ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۵۲۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
A5 ۸۷۱,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
A4 ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰
A3 ۳,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰
B6 ۶۳۷,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
B5 ۱,۱۳۱,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
B4 ۲,۱۹۷,۰۰۰ ۳,۰۱۶,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۷۵۵,۰۰۰
A5 ۲,۰۱۵,۰۰۰ ۲,۹۲۵,۰۰۰
A4 ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۳۳۰,۰۰۰
A3 ۶,۹۸۱,۰۰۰ ۱۰,۱۱۴,۰۰۰
B6 ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
B5 ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
B4 ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۶,۸۵۱,۰۰۰

فاکتور | دو رنگ قرمز و مشکی | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۴۹۴,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
A4 ۹۳۶,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
A3 ۱,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۵۰۹,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۶۶۳,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
B4 ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۵۶۰,۰۰۰ ۸۰۶,۰۰۰
A5 ۹۳۶,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
A4 ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰
A3 ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۴,۶۱۵,۰۰۰
B6 ۷۰۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
B5 ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
B4 ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
A5 ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
A4 ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰
A3 ۷,۲۱۵,۰۰۰ ۱۰,۳۳۵,۰۰۰
B6 ۱,۵۸۶,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰
B5 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰
B4 ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰

فاکتور | چهار رنگ | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۶۲۴,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
A4 ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
A3 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۷۹۳,۰۰۰ ۱,۰۶۶,۰۰۰
B4 ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۷۱۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
A5 ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
A4 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
A3 ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۸۱۰,۰۰۰
B6 ۸۷۱,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۰۰
B5 ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
B4 ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
A5 ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
A4 ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
A3 ۷,۴۱۰,۰۰۰ ۱۰,۵۳۰,۰۰۰
B6 ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
B5 ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
B4 ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰

تعرفه چاپ قبض کاربن لس (NCR)
تعداد ۳۰۰۰ تایی ۶۰۰۰ تایی ۹۰۰۰ تایی
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی
۱/۳ A4 ۹۳۶,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰

تعرفه چاپ فاکتور تحریر (۷۰ گرم) و الوان (۶۰ ایرانی)
  • تک رنگ مشکی
  • دو رنگ قرمز و مشکی
  • چهاررنگ
فاکتور | تک رنگ مشکی | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۳۱۲,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰
A4 ۶۱۸,۰۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
A3 ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۳۷۷,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
B4 ۷۱۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۳۶۴,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
A5 ۵۹۸,۰۰۰ ۷۲۸,۰۰۰
A4 ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
A3 ۲,۰۱۵,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
B6 ۴۳۰,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
B5 ۷۲۸,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰
B4 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۸۷۸,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۰۰
A5 ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
A4 ۲,۴۰۵,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰
A3 ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
B6 ۹۴۳,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
B5 ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
B4 ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰

فاکتور | دو رنگ قرمز و مشکی | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۳۹۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰
A4 ۷۴۱,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
A3 ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۴۹۴,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
B4 ۸۷۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۴۵۵,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
A5 ۶۷۶,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
A4 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۶,۰۰۰
A3 ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰
B6 ۵۴۶,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
B5 ۸۴۵,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
B4 ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۷۵۵,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
A5 ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
A4 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
A3 ۵,۰۷۰,۰۰۰ ۶,۷۶۰,۰۰۰
B6 ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
B5 ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
B4 ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰

فاکتور | چهار رنگ | زمان تحویل یک هفته کاری
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ——— ———
A5 ۵۲۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
A4 ۸۹۷,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۰۰۰
A3 ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰
B6 ——— ———
B5 ۶۵۰,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
B4 ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
تعداد ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۶۱۱,۰۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
A5 ۸۴۵,۰۰۰ ۱,۰۲۷,۰۰۰
A4 ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰
A3 ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
B6 ۶۵۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
B5 ۹۷۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
B4 ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
تعداد ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی
A6 ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
A5 ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
A4 ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰
A3 ۵,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
B6 ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۷۵۵,۰۰۰
B5 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰
B4 ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰

تک رنگ مشکی تحریر ۸۰ گرم و الوان ۸۰ گرم
تعداد ۱۰۰۰ شماره ۲۰ دسته ۲۰۰۰ شماره ۴۰ دسته ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ دسته
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی
A4 ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۵,۰۷۰,۰۰۰

تعرفه چاپ فاکتور تحریر (۷۰ گرم) تک برگی | تک رنگ مشکی
تعداد ۳۰۰۰ تایی ۶۰۰۰ تایی ۹۰۰۰ تایی
A4 ۵۸۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰

 

تعرفه چاپ فاکتور تحریر (۷۰گرم) و نسخه الوان (۶۰ ایرانی) | تک رنگ مشکی
تعداد ۳۰۰۰ تایی ۶۰۰۰ تایی ۹۰۰۰ تایی
سایز ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی ۲ برگی ۳ برگی
A4 1/3 ۷۱۵,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟