طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

سبک های گالری تصاویر

Sample page demonstrating the huge variety of different exciting border styles delivered with Scalia
مرز رئوس مطالب

ترکیب مرز

مرز های ویژه

پیکسل مرزی و سایه یک
پیکسل مرزی چهار
پیکسل مشخص شده ده
پیکسل مشخص شده بیست و سایه یک دست
پیکسل مشخص شده بیست و سایه نرم
پیکسل ترکیبی سی
پیکسل یا سایه تخت سی
پیکسل ترکیبی معکوس سی
بسرعت انجام دادن
تصویر گرد