طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

فونت آیکون ها

Unlimited settings combinations. Rich selection of various styles, sizes, shapes, colors and icons itself. Enjoy Scalia's font icons! 400+ awesome icons are included. All these font icons look extremely sharp on any devices and screens. Not enough? Then add your own icons. It is easy.
آیکون های بزرگ

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.

 

این صفحه نمونه را بررسی کنید تا متوجه تنوع ترکیب استفاده نامحدود برای آیکون های بزرگ در داخل محتوای صفحه خود باشید.

آیکون های متوسط

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.

 

این صفحه نمونه را بررسی کنید تا متوجه تنوع ترکیبات نامحدودی از آیکون های متوسط در داخل محتوای صفحه خود باشید.

آیکون های کوچک

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.

 

این صفحه نمونه را بررسی کنید تا متوجه تنوع ترکیب استفاده نامحدود برای آیکون های کوچک در داخل محتوای صفحه خود باشید.

یک موضوع بسیار جذاب چند منظوره است!
هم اکنون خرید کرده و مشتریان خود را خوشحال کنید!

بهترین پروژه های ما

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.