طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

نمونه جداول

راهنمای طراحی و نمونه های چاپ شده
نوع بج سینه / قیمت هر یک عدد ۱۰ عدد ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد زمان تحویل
بج سینه فلزی طلایی مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی طلایی / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه مولتی استایل (پلاستیکی) طلایی و نقره ای ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۳ روزه
نوع بج سینه / قیمت هر یک عدد ۱۰ عدد ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد زمان تحویل
بج سینه فلزی طلایی مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی طلایی / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه مولتی استایل (پلاستیکی) طلایی و نقره ای ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۳ روزه
نوع بج سینه / قیمت هر یک عدد ۱۰ عدد ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد زمان تحویل
بج سینه فلزی طلایی مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی طلایی / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه مولتی استایل (پلاستیکی) طلایی و نقره ای ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۳ روزه
نوع بج سینه / قیمت هر یک عدد ۱۰ عدد ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد زمان تحویل
بج سینه فلزی طلایی مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی طلایی / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه مولتی استایل (پلاستیکی) طلایی و نقره ای ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۳ روزه
نوع بج سینه / قیمت هر یک عدد ۱۰ عدد ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد زمان تحویل
بج سینه فلزی طلایی مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای مات و براق ۱۰/۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی طلایی / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه فلزی نقره ای / رنگی ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷ روزه
بج سینه مولتی استایل (پلاستیکی) طلایی و نقره ای ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷ روزه
اتیکت سینه آلومنیوم- چاپ رنگی ۲*۶ درجه ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۳ روزه

گذاشتن باسخ